GDPR

Vi kan tyvärr inte behandla eller svara på mejl som innehåller personuppgifter. Som personuppgift räknas all information som kan knytas till en person. Det kan till exempel vara personnummer, namn, adress, mejladress. Detta görs i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Kommunikation som rör patientrelaterade ärenden hanteras i telefon, brev, personliga möten samt via 1177.

Som patient anförtror du oss med dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har:

Lagstiftning
Hur dina personuppgifter får användas i vården regleras framförallt av lagarna patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets och sekretesslagen.

Lagstiftningarna syftar till att reglera hur vi behandlar personuppgifter så att vi tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet, registrerades integritet samt skydd mot obehörig insyn.

Hur vi hanterar dina personuppgifter:
Vi inhämtar endast de personuppgifter vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftningar och myndighetskrav. Dina personuppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt eller så länge lagar och förordningar kräver.

 

 

Dina rättigheter
Du har enligt gällande lagstiftning rätt till:

Insyn: att få ta del av journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig.

Rättelse: att begära att felaktiga uppgifter rättas och kompletteras.

Förstörande av patientjournal: i särskilda fall får uppgifter i en journal raderas. Ansökan om att förstöra journal görs till: Inspektionen för vård och omsorg.

Information: att få ta del av information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Om du har frågor eller klagomål rörande hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka brev till:

Vimera
Dataskyddsombud
Svaneholmsvägen 1
27431 Skurup